Lettre ouverte à M. Charles Michel, Président du Conseil Européen et Mme Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne

Pour l’arrêt du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

Monsieur le Président,
Madame la Présidente,

Lors du conflit syrien, la Turquie, utilisant des troupes djihadistes, s’est livrée à une épuration ethnique des Kurdes dans le nord de la Syrie.
Dans cette même région, ces troupes djihadistes, soutenues par la Turquie, ont procédé à des violences systématiques contre les communautés chrétiennes d’Orient.
Au cours du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la Turquie a déplacé ces mêmes milices djihadistes dans la région du Karabakh pour procéder à l’éradication des populations arméniennes, utilisant, à l’appui des combats au sol, des bombes au phosphore et à fragmentation et procédant à la décapitation de prisonniers de guerre.
Solidaire du génocide des arméniens perpétré en 1915 par les jeunes turcs unionistes, l’Etat Turc actuel soutient en Europe, notamment en France et en Allemagne, des organisations extrémistes en vue de perpétrer des pogroms contre les citoyens européens d’origine arménienne.

Un peuple qui oublie son passé, disait Churchill, se condamne à le revivre. Souvenons-nous du temps où l’Europe a été dévastée par des crimes contre l’Humanité et par la Shoah pour n’avoir pas su contenir à temps la montée du nazisme.

 • Considérant que l’Etat Turc est à l’origine de l’épuration ethnique des populations arméniennes du Haut-Karabakh, des Kurdes et des communautés chrétiennes de Syrie,
 • Considérant que l’Etat turc est à l’origine des crimes de guerre qui y ont été perpétrés,
 • Considérant que l’Etat Turc organise le racisme anti-arménien en Europe,
 • Considérant que l’Etat Turc contrevient au projet de paix et de fraternité entre les nations et aux valeurs fondamentales de la démocratie européenne,

Nous demandons à l’Union européenne de condamner solennellement ces actes inhumains et d’en tirer contre l’Etat Turc toutes les conséquences politiques, diplomatiques et économiques

Nous demandons l’abrogation du Traité d’Union douanière qui lie la Turquie à l’Europe.

Nous demandons l’arrêt immédiat des négociations d’adhésion à l’Union européenne.

Open letter to Mr Charles Michel, President of the European Council and Mrs Ursula Von Der Leyen, President of the European Commission

FOR STOPPING OF THE PROCESS OF ACCESSION OF TURKEY TO THE EUROPEAN UNION

Mrs. President,
Mr President,

During the Syrian conflict, Turkey, using jihadist troops, engaged an ethnic cleansing of Kurdish population in northern Syria.
In the same region, the same jihadist troops, supported by Turkey, carried out systematic violence against the Eastern Christian communities.
During the conflict between Armenia and Azerbaijan, Turkey imported the same jihadist militia in Karabakh region to proceed with the eradication of the Armenian population, using, in support of the combats on the ground, phosphorus and cluster bombs, decapitation of war prisoners.

Solidary with the Armenian genocide perpetrated in 1915 by young Turkish unionists, the current Turkish state supports extremist organizations in Europe, particularly in France and Germany, with a view to perpetrating pogroms against European citizens of Armenian origin.

Churchill said « A people which forgets it’s past, condemns itself to relive it ».
Let us remember the time when Europe was devastated by crimes against humanity and the Shoah for failing to contain the rise of Nazism in time.

 • Considering that Turkey is at the origin of the ethnic cleansing of the Armenian population of Nagorno-Karabakh, the Kurds and the Christian communities of Syria,
 • Considering that Turkish state is at the origin of the war crimes which were perpetrated in those regions,
 • Considering that Turkey is organizing an anti-Armenian racism in Europe,
 • Considering that Turkey is contravening the project of peace and brotherhood among nations and the fundamental values of Europe,

We call on the European Union to solemnly condemn these inhumane acts and to draw against the Turkish state all the political, diplomatic and economic consequences.

We demand the repeal of the Customs Union Treaty which binds Turkey to Europe.

We call for an immediate end to negotiations for Turkey membership of European Union.


About « Amnésie Internationale »

The 20th century was the century of Armenian, Jewish, Gypsy, Cambodian and Tutsi genocides. Faced with this observation and this horror, the Armenian Youth of France (Jeunesse Arménienne de France – JAF) initiates the project « Amnésie internationale » in Marseille, in 2001. This initiative is based on three main areas: memory work, resistance to negationism and the prevention of these barbaric acts, so that history does not repeat itself.
The collective amnesia that struck the 20th century is stained with blood of the 11 milliion victims, the suffering of survivors and the questions of future generations.
How can we build the future when we ignore our past or worse, we rewrite it?
Memory work is necessary to fight against forgetting, to know who we are and, especially, where we are going. For 20 years « Amnésie Internationale » has brought together more than 20000 people around academicians, inlellectuals, artists, witnesses to denounce the crimes of genocide and fight against denial.

Բաց նամակ Եվրոպական Հանձնաժողովի Նախագահ Տիկին ֆոն դեր Լայենին Եվրամիության Նախագահ Պարոն Շառլ Միշելին

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎՐՈԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հարգարժան Տիկին Նախագահ, Հարգարժան Պարոն Նախագահ,

Սիրիական հակամարտության ընթացքում Թուրքիան՝ ջիհադիստական խմբավորումներ ներգրավելով զբաղվում էր հյուսիսային Սիրիայում քրդերի էթնիկական զտմամբ :
Նույն տարածաշրջանում այդ ջիհադիստական խմբավորումները, որոնց աջակցում էր Թուրքիան, համակարգված բռնություն են գործադրել Արեւելքի քրիստոնեական համայնքների դեմ:
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության ընթացքում, Թուրքիան ներմուծեց այդ նույն ջիհադիստներին Ղարաբաղի տարածաշրջան՝ շարունակելու համար հայ բնակչության ոչնչացումը, մարտական գործողությունների ժամանակ օգտագործելով ֆոսֆորային և կասետային ռումբեր, ռազմագերիների խոշտանգում և գլխատում:
Ի համերաշխություն 1915 թվականին երիտթուրքերի կողմից իրականացված Հայոց ցեղասպանությանը՝ ներկայիս թուրքական պետությունը սատարում է ծայրահեղական կազմակերպություններին Եվրոպայում, մասնավորապես Ֆրանսիայում և Գերմանիայում, նպատակ ունենալով ջարդեր իրականացնել հայազգի եվրոպացի քաղաքացիների նկատմամբ:

Չերչիլն ասել է՝ « Մի ժողովուրդ, որը մոռանում է իր անցյալը՝ դատապարտված է վերապրել այն »
Հիշենք այն ժամանակը, երբ Եվրոպան ոչնչացվեց մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների և հոլոքոստի արդյունքում` նացիզմի վերելքը ժամանակին սանձած չլինելու պատճառով:

 • Հաշվի առնելով՝ որ Թուրքիան հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության, Սիրիայի քրդերի և քրիստոնեական համայնքների էթնիկ զտման նախաձեռնողը,
 • Հաշվի առնելով՝ որ թուրքական պետությունն է այնտեղ կատարված պատերազմական հանցագործությունների ակունքներում,
 • Հաշվի առնելով՝ որ Թուրքիան հակահայկական ռասիզմ է կազմակերպում Եվրոպայում,
 • Հաշվի առնելով՝ որ Թուրքիան հակասում է ազգերի միջև խաղաղության և եղբայրության նախագծին և Եվրոպայի հիմնարար արժեքներին,

Մենք Եվրամիությանը կոչ ենք անում պաշտոնապես դատապարտել այդ անմարդկային գործողությունները և թուրքական պետությանն առերեսել բոլոր քաղաքական, դիվանագիտական և տնտեսական հետևանքներին:

Մենք պահանջում ենք չեղյալ հայտարարել Թուրքիան Եվրոպային կապող Մաքսային Միության մասին պայմանագիրը :

Մենք կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները:


« Amnésie Internationale » նախագծի մասին

20-րդ դարը հայերի, հրեաների, գնչուների, կամբոջացիների և թութսիների ցեղասպանության դար էր:
Այս դիտարկմամբ և դրա ամբողջ սարսափի գիտակցումով՝ Ֆրանսահայ Երիտասարդաց Միությունը 2001 թվականին Մարսելում նախաձեռնեց « Amnésie internationale » նախագիծը:
Այս նախաձեռնության հիմքում ընկած են երեք հիմնարար ոլորտներ՝ հիշողության պարտք, դիմադրություն ժխտողականության դեմ և այդ բարբարոսական գործողությունների կանխում՝ որպեսզի պատմությունը չկրկնվի:
20-րդ դարի հավաքական ամնեզիան ներկված է այս 11 միլիոն զոհերի արյունով, վերապրածների տառապանքներով և ապագա սերունդների հարցերով:
Ինչպե՞ս կառուցել ապագան, եթե մենք անտեսում ենք մեր անցյալը, կամ ավելին՝ վերաշարադրում ենք այն: Հիշողության պարտքը անհրաժեշտ է մոռացության դեմ պայքարելու համար, հասկանալու թե ով ենք մենք և, հատկապես, թե ուր ենք գնում:
20 տարի շարունակ « Amnésie Internationale » նախագիծը ակադեմիկոսների, մտավորականների, արվեստագետների, վկաների շուրջ է համախմբել ավելի քան 20000 հոգի, որպեսզի միասին դատապարտեն ցեղասպանության հանցագործությունները և պայքարեն ժխտողականության դեմ:

OFFENER BRIEF an M. CHARLES MICHEL, Präsident des Europäischen Rates und an Frau URSULA VON DER LEYEN, Präsident der Europäischen Kommission

Herr Präsident,
Frau Präsidentin,

Während des Syrienkonflikts beteiligte sich die Türkei mit dschihadistischen Truppen an einer ethnischen Säuberung der Kurden in Nordsyrien.

In derselben Region führten diese von der Türkei unterstützten dschihadistischen Truppen eine Säuberung der ostchristlichen Gemeinschaften durch.

Während des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan importierte die Türkei dieselben Dschihadisten in die Region Karabach, um die Ausrottung der armenischen Bevölkerung fortzusetzen und zur Unterstützung des Kampfes vor Ort Phosphorbomben einzusetzen und Fragmentierung und Enthauptung von Kriegsgefangenen.

Bei der Verfolgung ihres Völkermordprojekts gegen Armenien unterstützt die Türkei in Europa, insbesondere in Frankreich und in Deutschland, extremistische Organisationen, die Pogrome gegen europäische Bürger armenischer Herkunft verüben wollen.

Ein Volk, das seine Vergangenheit vergisst, sagte Churchill, verurteilt sich, sie noch einmal zu erleben. Erinnern wir uns an die Zeit, als Europa dem « schmutzigen Tier » übergeben wurde, weil es den Aufstieg des Nationalsozialismus nicht rechtzeitig eingedämmt hatte.

 • In Anbetracht der Tatsache, dass die Türkei der Ursprung der ethnischen Säuberung der armenischen Bevölkerung in Berg-Karabach, der Kurden und der christlichen Gemeinschaften in Syrien ist,
 • In Anbetracht der Tatsache, dass der türkische Staat der Ursprung der dort begangenen Kriegsverbrechen ist,
 • In Anbetracht der Tatsache, dass die Türkei in Europa anti-armenischen Rassismus organisiert,
 • In Anbetracht der Tatsache, dass die Türkei gegen das Projekt des Friedens und der Brüderlichkeit zwischen den Nationen und die Grundwerte Europas verstößt,

Wir fordern die Europäische Union auf, der Türkei keine finanzielle Unterstützung mehr zu gewähren.

Wir fordern die Aufhebung des Zollunionvertrags, der die Türkei an Europa bindet.

Wir fordern ein sofortiges Ende der Verhandlungen über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

CARTA ABIERTA a M. CHARLES MICHEL, Presidente del Consejo Europeo y a la Sra. URSULA VON DER LEYEN Presidente de la comisión europea

Señor Presidente,
Señora Presidenta,

Durante el conflicto sirio, Turquía, utilizando tropas yihadistas, se involucró en la limpieza étnica de los kurdos en el norte de Siria.

En la misma región, estas tropas yihadistas, apoyadas por Turquía, llevaron a cabo una depuración de las comunidades cristianas de Oriente.

Durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Turquía importó a estos mismos yihadistas en la región de Karabaj para proceder con la erradicación de las poblaciones armenias, utilizando, en apoyo del combate en tierra, bombas de fósforo y fragmentación y decapitación de prisioneros de guerra.

En la búsqueda de su proyecto genocida anti-armenio, Turquía apoya en Europa, especialmente en Francia y en Alemania, organizaciones extremistas destinadas a perpetrar pogromos contra ciudadanos europeos de origen armenio.

Un pueblo que olvida su pasado, dijo Churchill, se condena a revivirlo. Recordemos el momento en que Europa fue entregada a la « bestia inmunda » por no contener a tiempo el surgimiento del nazismo.

 • Considerando que Turquía es el origen de la limpieza étnica de las poblaciones armenias de Nagorno-Karabaj, de los kurdos y de las comunidades cristianas de Siria,
 • Considerando que el estado turco está en el origen de los crímenes de guerra que se cometieron allí,
 • Considerando que Turquía está organizando el racismo anti-armenio en Europa,
 • Considerando que Turquía contraviene el proyecto de paz y hermandad entre las naciones y los valores fundamentales de Europa,

Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que deje de brindar a Turquía asistencia financiera.

Exigimos la derogación del Tratado de Unión Aduanera que vincula a Turquía con Europa.

Pedimos que se pongan fin de inmediato a las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea.

Открытое письмоПредседателю Европейской Коммиссии Госпоже Фон дер ЛяйенПредседателю Евросоюза Господину Шарль Мишель

ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ВСТУПЛЕНИЯ ТУРЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Госпожа Президент, Господин Президент,

Во время сирийского конфликта Турция, с помощью джихадистских подраздекений, провела этническую чистку курдов на севере Сирии.
В том же регионе эти джихадистские отряды при поддержке Турции совершали систематические акты насилия против христианских общин на Востоке.
Во время конфликта между Арменией и Азербайджаном, Турция перебросила эти же джихадистские подразделения в Карабахский регион, чтобы приступить к уничтожению армянского населения, используя, для поддержки боевых действий на земле, фосфорные и кластерные бомбы, пытку и обезглавливание военнопленных.
В знак солидарности с геноцидом армян, совершенным в 1915 году младотурецкими юнионистами, нынешнее турецкое государство поддерживает экстремистские организации в Европе, особенно во Франции и Германии, с целью совершения погромов против европейских граждан армянского происхождения.
По словам Черчилля, « народ, забывающий свое прошлое, обрекает себя пережить его заново ». Вспомним время, когда Европа была опустошена преступлениями против человечности и Холокостом из-за того, что не сдержала вовремя рост нацизма.

 • Учитывая, что Турция стоит у истоков этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха, курдов и христианских общин Сирии,
 • Учитывая, что турецкое государство стоит у истоков военных преступлений, которые были там совершены,
 • Учитывая, что Турция организовывает антиармянский расизм в Европе,
 • Учитывая, что Турция противоречит принципу мира и братства между народами, фундаментальным ценностям Европы,

Мы призываем Европейский Союз официально осудить эти бесчеловечные действия и представить перед турецким государством все политические, дипломатические и экономические последствия.

Мы требуем отмены Договора о Таможенном Cоюзе, который связывает Турцию с Европой.

Мы призываем к немедленному прекращению переговоров о членстве в Европейском Cоюзе.


О проекте « Amnésie Internationale »

ХХ век был веком геноцида армян, евреев, цыган, камбоджийцев и тутси.
Столкнувшись с этим фактом и констатируя весь ужас действий, армянская молодежь Франции инициировала проект в Марселе в 2001 году.
Эта инициатива основана на трех основных направлениях : долг памяти, сопротивление негационизму и предотвращение варварских действий, чтобы история не повторялась.
Коллективная амнезия, поразившая ХХ век, окрашена кровью 11 миллионов жертв, страданиями выживших и вопросами будущих поколений.
Как построить будущее, если мы игнорируем свое прошлое или, что еще хуже, переписываем его ? Долг памяти необходим для борьбы с забыванием, чтобы знать, кто мы и особенно куда мы идем.
За 20 лет своего существования « Amnésie internationale » собрала более чем 20 000 человек вокруг ученых, интеллектуалов, художников, свидетелей, чтобы осудить преступления геноцида и бороться с отрицанием.

Partagez la pétition

Attention : N'oubliez pas de confirmer votre signature en cliquant dans le mail reçu afin qu'elle soit bien prise en compte

Liste des premiers signataires

Simon Abkarian – Acteur, comédien, Pierre Arditi – Acteur, Ariane Ascaride – Actrice, Serge Avédikian – Acteur, réalisateur, Hamit Bozarslan – Directeur d’études EHESS, Laure Coret – Enseignante et docteur en littérature comparée, Jean Pierre Darroussin – Acteur, réalisateur, Gérard Dedeyan – Professeur, membre de l’académie des sciences d’Outre Mer, Alexandre Del Valle – Géopolitologue, enseignant chercheur, Vincent Duclert – Historien (EHESS, Sciences Po), René Dzagoyan – Écrivain journaliste, Sophie Fontanel – Écrivain journaliste, Robert Guédiguian – Réalisateur, Grégoire Jackhian – Avocat, Raymond Kevorkian – Historien, spécialiste des violences de masse, Joël Kotek – Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Sciences Po Paris, Valérie Manteau – Écrivain, Claire Mouradian – Docteur en histoire EHESS, Pinar Selek – Sociologue, écrivaine, Yves Ternon – Historien, spécialiste des génocides, Valérie Toranian – Directrice de la revue des deux mondes, Clément Yana – Ancien président du CRIF Marseille Provence, Meïr Waintrater – Journaliste.